Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan.

OK
4

Leveringsvoorwaarden

Algemene/leveringsvoorwaarden van Handelsonderneming Hofstra BV gevestigd aan de Breewei 32 te Tijnje .

 

Op al onze transacties zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing. Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met die van de koper prevaleren deze voorwaarden, tenzij wij de koper schriftelijk hebben bevestigd dat diens voorwaarden prevaleren

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld staat) en afgehaald in Tijnje. Eventuele verzend – en/of rembourskosten komen voor rekening van de opdrachtgever

Verzending van goederen geschied alleen bij vooruitbetaling of onder rembours. Levertijden worden bij benadering aangegeven en gaan in wanneer alle gegevens omtrent de levering bekend zijn. In geval van overmacht ,waaronder wordt verstaan een omstandigheid waar wij geen invloed op hebben, heeft een koper nimmer recht op schadevergoeding van de door hem geleden schade.

Alle prijsopgaven  geschieden, tenzij anders vermeld, onder voorbehoud van prijswijzigingen. In geval van verhoging van 1 of meer van de kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de opdrachtprijs dien overeenkomstig te verhogen.

Indien en voorzover wij garantie verstrekken, zal deze garantie bestaan uit de garantie die een fabrikant , importeur of een groothandel ons geeft. Als blijkt dat een produkt niet deugdelijk is kan de opdrachtgever dit schriftelijk aan ons reclameren binnen 14 dagen. Nadat dit is goedgekeurd kan de opdrachtgever het produkt franco terugsturen aan Handelsonderneming Hofstra BV  , let er dus op dat het pakket voldoende gefrankeerd word anders word het niet in ontvangst genomen. Handelsonderneming Hofstra BV heeft vervolgens de keuze om A:het produkt te repareren B:het produkt om te ruilen C:een evenredig deel van de factuur te crediteren. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage , onoordeelkundig gebruik , niet of onvoldoende onderhoud , installatie, montage , wijziging of reparatie door opdrachtgever zelf of door derden , alsmede op geleverde goederen die niet nieuw waren op het moment van aflevering.

Bij de aankoop van de door u bestelde producten heeft u de gelegenheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen . Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de goederen door de consument . Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking . Hij zal het product slechts in die mate  uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden . Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan Handelsonderneming Hofstra BV retourneren , conform de door Handelsonderneming Hofstra BV verstrekte instructies . De gemaakte kosten voor terugzending naar Handelsonderneming Hofstra BV zijn voor rekening van de consument. Indien Handelsonderneming hofstra BV een bedrag moet crediteren, zal dit binnen 30 dagen plaatsvinden

Handelsonderneming Hofstra BV is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade onstaan door of in verband met gebreken aan het geleverde of door het feit dat het geleverde niet aan de daaraan gestelde verwachtingen of garanties mocht voldoen.

Eventuele geschillen zullen worden beslecht via het Nederlands recht en bij de Burgerlijke Rechtbank in Leeuwarden

3
  3
  Je winkelmandje
  pijpentang 1.5
  Price: 10,20
  - +
  10,20
  1,95
   Calculate Shipping